นโยบายการส่งข้อเสนอแนะผ่านระบบพูดคุยกับอธิการบดี


        ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดเว็บไซต์พูดคุยกับอธิการบดี เพื่อให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล แต่ปรากฎว่าในขณะนี้มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีบุคคลบางคนได้แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลผ่านพูดคุยกับอธิการบดี อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าบุคคลใดกระทำการแอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นในการแจ้งข้อมูลผ่านพูดคุยกับอธิการบดี ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงต้องจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนที่จะพิมพ์ข้อความในระบบพูดคุยกับอธิการบดี

 

 

บุคลากรและนิสิตใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
สำหรับบุคคลภายนอก ให้ลงทะเบียนบุคคลภายนอก

 
 รหัสผู้ใช้ :  
 รหัสผ่าน :  
  

ลงทะเบียนบุคคลภายนอก | ลืมรหัสผ่าน | แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ